• Home
  • V Edycja
  • Regulamin

Regulamin V Fetting Festiwal

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorzy:
- Wójt Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87. 96-314 Baranów (woj. mazowieckie)
- Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, ul. Armii Krajowej 49, 96-314 Baranów, (woj. mazowieckie)
Miejsce przedsięwzięcia:    
Miejsce – Kościół Parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w miejscowości Baranów.
Adres parafii – ul. Armii Krajowej 55, 96-314 Baranów.    
Termin:
11 listopada 2017 roku
Biuro Festiwalu:    
Biuro organizacyjne Festiwalu mieści się w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.
ul. Armii Krajowej 49,
96-314 Baranów,
tel. 46 856-03-30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa Festiwalu: www.fettingfestiwal.org
Osoby wskazane do kontaktu:    
Bożena Stegienko - Tel. 534-330-099,
Dariusz Dąbrowski - Tel. 606-894-071

Cel Fetting Festiwal
Tak jak w ubiegłych latach przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie sylwetki postaci polskiego artysty – Edmunda Fettinga. Nasze Zainteresowanie jego postacią pojawiło się wraz z wydaniem z okazji zorganizowanej w maju 2012 roku rocznicy pn. „Obchody 400-lecia miejscowości i 100-lecia parafii Baranów”, autorstwa Tadeusza Jana Murzyna i Jana Józefeckiego. Dzięki tej publikacji dowiedzieliśmy się, że Edmund Fetting – aktor serialowy i filmowy, jak również wykonawca utworów muzycznych był mieszkańcem miejscowości Baranów. Postać Edmunda Fettinga znacznie wpłynęła na rozwój kulturalny miejscowości Baranów.
V edycja będzie poświęcona twórczości Wojciecha Młynarskiego, polskiego poety, reżysera i wykonawcy piosenki autorskiej, satyryka, artysty kabaretowego, autora tekstów piosenek, znany przede wszystkim z autorskich recitali; członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Przez niektórych autorów uznawanego za najwybitniejszego twórcę tekstów w powojennej historii kabaretu literackiego w Polsce. Debiutował w początku lat 60. w studenckim kabarecie klubu „Hybrydy”, był autorem i reżyserem dwóch programów kabaretu: „Radosna gęba stabilizacji” (1962) oraz „Ludzie to kupią” (1963).

WYMAGANIA REGULAMINOWE KONKURSU

1. Najważniejszą częścią Fetting Festiwal jest Konkurs na interpretację utworu muzycznego (piosenki), której autorem tekstu jest Wojciech Młynarski.
2. Jury Fetting Festiwal powołują Organizatorzy.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wykonawcy zawodowi i amatorzy (soliści i zespoły liczące nie więcej niż 5 osób).
4. Minimalny wiek uczestnika - 14 lat. W przypadku, gdy do Fetting Festiwal przystępuje osoba niepełnoletnia, wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w Konkursie.
5. Każdy uczestnik przygotowuje 2 piosenki, których autorem tekstu jest Wojciech Młynarski (vide pkt 1 Regulaminu).
6. Warunkiem wzięcia udziału (przez zgłaszającego się do Konkursu) w kwalifikacji, jest przesłanie na adres Biura Festiwalu:
- wypełnionej czytelnie Karty Zgłoszeniowej z własnoręcznym podpisem,
- płyty CD z nagranymi 2 piosenkami (z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym, z których jedną w identycznej wersji wykona w czasie koncertu konkursowego).
- w przypadku osób niepełnoletnich, pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
Komplet dokumentów wraz z nośnikiem CD nadsyłać można listownie (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do dnia 20 października 2017 roku, do godziny 16:00.
7. Kwalifikacji do udziału w Konkursie Fetting Festiwal dokona Jury, wskazując jedną z dwóch nadesłanych piosenek. Wskazaną piosenkę zgłaszający wykona w czasie koncertu konkursowego. Decyzja Jury jest ostateczna.
8. Zwycięzca Konkursu Fetting Festiwal może brać udziału w edycjach kolejnych (w charakterze uczestnika) co dwa lata, przyczym zobowiązany jest równocześnie do wykonania zwycięskiego utworu podczas koncertu Fetting Festiwal w edycji następującej bezpośrednio po tej w której odniósł zwycięstwo.
9. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie pocztą elektroniczną (e-mail) oraz listownie. W przesłanej korespondencji znajdować się będą również inne ważne informacje dotyczące dnia konkursowego.
10. Przebieg Konkursu rejestrowany będzie przez urządzenia przeznaczone do utrwalania obrazu i dźwięku. Uczestnicy zgadzają się powierzyć Organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w ten sposób obrazu i dźwięku, a także nadesłanych nagrań oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, imienia i nazwiska.

NAGRODY REGULAMINOWE

11. Jury konkursowe powołane przez Organizatora przyzna następujące nagrody:
- I nagroda w wysokości 5 000 PLN
- II nagroda w wysokości 3 000 PLN
- III nagroda w wysokości 2 000 PLN
12. Poza regulaminowe nagrody dla wykonawców mogą być ufundowane i przyznane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

UWAGI KOŃCOWE

13. Organizatorzy nie pobierają opłaty za zgłoszenie do konkursu Fetting Festiwal.
14. Wykonawcy pokrywają koszt przesłania materiałów zgłoszeniowych oraz przyjazdu do Baranowa.
15. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu obsługę techniczną, nagłośnienie oraz czas na próby w dniu konkursowym.
16. Uczestnicy konkursu mają możliwość korzystania w czasie występu z własnych instrumentów, po uprzednim poinformowaniu Organizatorów o tym fakcie w karcie zgłoszeniowej.
17. W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub w przypadku niedokładnego wypełnienia karty zgłoszeniowej Organizatorzy nie mają obowiązku dopuszczenia do udziału w kwalifikacji.
18. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z wybranych przez siebie utworów.
19. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
20. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.
21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Opublikowano w V Fetting Festiwal